Gary Thoburns Photography | Hairstreaks

Black Hairstreak

Black Hairstreak

Black Hairstreak

Black Hairstreak

Black Hairstreak

Black Hairstreak

Black Hairstreak

Black Hairstreak

Brown Hairstreak

Brown Hairstreak

Brown Hairstreak

Brown Hairstreak

Brown Hairstreak

Brown Hairstreak

Brown Hairstreak

Brown Hairstreak

Brown Hairstreak

Brown Hairstreak

Brown Hairstreak

Brown Hairstreak

Brown Hairstreak (Female)

Brown Hairstreak (Female)

Brown Hairstreak (Male)

Brown Hairstreak (Male)

Brown Hairstreak (Male)

Brown Hairstreak (Male)

Brown Hairstreak (Male)

Brown Hairstreak (Male)

Common Tit

Common Tit

Common Tit

Common Tit

False Ilex Hairstreak (Satyrium esculi)

False Ilex Hairstreak (Satyrium esculi)

Green Hairstreak

Green Hairstreak

Green Hairstreak

Green Hairstreak

Green Hairstreak

Green Hairstreak